برگزاری جلسه گفتمان دینی با موضوع حجاب و عفاف،به مناسبت هفته حجاب و عفاف ، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران یزد
//

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد گفتمان دینی عفاف و حجاب با سخنرانی نمایده سازمان تبلیغات اسلامی، خانم صدرالدین و حضور مربیان و کارآموزان ، درمرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد برگزارگردید.

برگزاری جلسه گفتمان دینی با موضوع نماز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران یزد
//

برگزاری جلسه گفتمان دینی با موضوع نماز و سخنرانی نماینده سازمان تبلیغات، سرکار خانم امینی و حضور مربیان ،کارکنان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد در محل نماز خانه مرکز

جلسه تبیین و تشریح دستورالعمل طرح کارآفرینی مهارت بنیان جهت اجرا در سال 1398
//

جلسه شورای مربیان باموضوع طرح کارآفرینی مهارت بنیان در مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد برگزارگردید

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه اولیا از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه اولیا از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان گردباف از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان گردباف از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه منصب دار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه منصب دار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانشجویان داشنگاه امام جواد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانشجویان داشنگاه امام جواد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازديد دانش آموزان دبیرستان دخترانه جواهری و دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازديد دانش آموزان دبیرستان دخترانه جواهری و دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد