گرامی داشت روز معلم و تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
//

به مناسبت گرامی داشت روز معلم و تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

برگزاری جلسه شورای آموزشگاه های آزاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
//

جلسه شورای آموزشگاه های آزاد مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد با حضور رئیس ، نماینده حراست و کارشناسان آموزشگاه های آزاد مرکز خواهران ، در دفتر ریاست برگزارگردید.

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه اولیا از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه اولیا از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان گردباف از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان گردباف از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه منصب دار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه منصب دار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانشجویان داشنگاه امام جواد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازدید دانشجویان داشنگاه امام جواد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازديد دانش آموزان دبیرستان دخترانه جواهری و دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد
بازديد دانش آموزان دبیرستان دخترانه جواهری و دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد