• تلفن 35258814

نام ونام خانوادگی رئیس مرکز

نام مرکز
وب سایت
پست الکترونیک
مهدیه کارگر دهقانی
 خواهران یزد

http://Markaz3.yazdtvto.ir

center3@yazdtvto.ir