معرفی دوره های آموزشی سه ماهه اول

سه شنبه 20 فروردين 1398 و ساعت 04:54:39 972

null

دوره های آموزشی سه ماهه اول مرکز ثابت سال 1398

 

نام دوره

شهر

نام مرکز

نام کارگاه

نوبت آموزشی

ظرفیت دوره

جنسیت

امکانات شبانه روزی

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

حداقل تحصیلات

پیش نیاز دوره

1

سری دوز سرویس خواب

یزد

خواهران

صنایع دستی

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/1/5

98/3/25

پایان دوره راهنمائی

ندارد

2

گیوه باف

یزد

خواهران

صنایع دستی

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/1/29

-----

پایان دوره راهنمائی

ندارد

3

سازنده تولدات چرمی دست دوز

یزد

خواهران

صنایع دستی

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/1/24

------

پایان دوره راهنمائی

ندارد

4

قلم زنی روی مس

یزد

خواهران

صنایع دستی

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/2/1

-------

پایان دوره راهنمائی

ندارد

 

5

نازک دوز مردانه

یزد

خواهران

صنایع پوشاک

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/2/11

------

پایان دوره راهنمائی

ندارد

6

طراحی و بسته بندی صنایع دستی

یزد

خواهران

صنایع دستی

صبح

15نفر

زن

ندارد

98/2/1

------

پایان دوره راهنمائی

ندارد

7 کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار یزد خواهران خدمات صبح 15نفر زن ندارد 98/2/19 98/4/13 پایان دوره راهنمایی ندارد