طرح کاربيني مشاغل در مرکز خواهران يزد کليد خورد

طرح کاربيني مشاغل در مرکز خواهران يزد کليد خورد

پنج‌شنبه 4 مهر 1398 و ساعت 08:45:41 83

با هدف جلوگيري از منسوخ شدن رشته هاي سنتي و اصيل ايراني با سابقه چند صد ساله طرح کاربيني مشاغل در مرکز خواهران يزد کليد خورد.

کارگر دهقاني رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد خبر داد :در راستاي کسب تجارب حرفه اي و به کارگيري آن در استانداردها ،برنامه هاي آموزش و آماده سازي نيروي انساني ماهر مورد نياز بازار و صنعت و همچنين جلوگيري از منسوخ شدن رشته هاي سنتي و اصيل ايراني با سابقه چند صد ساله طرح کاربيني مشاغل در مرکز خواهران يزد کليد خورد.

وي افزود:مربيان رسمي و پيماني با حد اقل پنج سال سابقه آموزش در قالب اين طرح از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و متوسط شهر يزد بازديد کرده و به ارائه گزارش و نياز سنجي تخصصي مي پردازند.

وي هدف از اجراي اين طرح را برنامه ريزي و آسيب شناسي لايه هاي کسب و کار صنعتي ،بهبود بهره وري و افزايش سطح توانايي مربيان ،هدفمند کردن آموزشها و ارائه آموزش برمبناي بازار کار عنوان کرد.ايجاد و تقويت روحيه پژوهش محوري در بين مربيان سازمان ، بستر سازي براي آشنايي مربيان با مشاغل در حوزه صنعت ،استفاده از ظرفيت و توان علمي و مهارتي مربيان در راستاي توسعه کمي و کيفي آموزش هاي مهارتي،توسعه تعامل مهارت هاي فني و حرفه اي با بازار کار در راستاي هدفمندي و اثر بخشي آموزش ها و افزايش سطح علمي و مهارتي مربيان متناسب با فناوري روز بازار از اهداف اين طرح مي باشد.